Acta Reunió Junta de delegades 25/01/2023

Benvolgudes famílies,

El passat dia 25 de gener va tenir lloc la reunió de delegades de l’AFA on es van tractar els següents punts:

ORDRE DEL DIA

 1. Renovació junta directiva de l’AFA
 2. Situació estat de les obres del nou edifici
 3. Festa Carnestoltes
 4. Festa final de curs
 5. Menjador 
 6. Subvencions activitats AFA
 7. Convivència i atenció a la diversitat
 8. Valoració avançament curs escolar
 9. Precs i preguntes

Podeu consultar l’acta completa.

Junta de l’AFA

02 de febrer del 2023

Convocatòria de prestacions per extraescolars 22/23 i estiu 2023: S’obre convocatòria

Sol·licituds de prestacions per a activitats extraescolars pel curs 2022-2023 i per a activitats d’estiu 2023:

El període de presentació de sol·licituds serà del 07/02/2023 al 06/03/2023, ambdós inclosos.

En aquest correu, us avancem els aspectes més importants de la nova convocatòria.

OBJECTE, MODALITATS I QUANTIA:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques a infants i joves, per a contribuir al finançament de les despeses d’activitats extraescolars pel curs 2022-2023 i d’activitats d’estiu 2023, en les següents modalitats:

Activitats extraescolars pel curs 2022-23:

Activitats d’estiu 2023:

a) Inscripció de l’activitat d’estiu

b) Servei de menjador de l’activitat on s’hagi inscrit l’infant o jove beneficiari

L’import màxim de la prestació destinada a la despesa d’inscripció a l’activitat d’estiu serà de 57 euros/per setmana(*).

*Import màxim pendent de l’acord que s’adopti, en virtut del “Conveni marc de col·laboració per a l’organització i desenvolupament dels casals d’estiu”.

L’import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l’activitat serà de 6,5 euros per dia.

En el cas de custòdia compartida, si la prestació econòmica, només la sol·licita un sol progenitor/a, la prestació serà el 50% de l’import que correspongui.  

QUI HO POT SOL·LICITAR?:

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves, fins als 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys.  P

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

La sol·licitud i la documentació acreditativa s’haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa: https://ariadnaseu.terrassa.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO_TST&DETALLE=6269000054045301807129&lang=ca

Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar d’idCAT Mòbil, Certificat digital o Cl@ve.

Sempre caldrà identificar digitalment a la persona sol·licitant: mare, pare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’infant o jove.

Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social: https://www.terrassa.cat/punts-orientacio-social

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.

En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s’ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades d’ambdues persones. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El període de presentació de sol·licituds serà del 07/02/2023 al 06/03/2023, ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE CAL PRESENTAR, EN TOTS ELS CASOS:

Declaració responsable d’ingressos de cada membre computable de la unitat familiar de convivència i de les despeses deduïbles. (La manca d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació, i suposarà la denegació de la sol·licitud).

RECORDEU: Si no s’adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà realitzar el tràmit de la sol·licitud.

A la Seu Electrònica, estarà disponible l’imprès en versió PDF i Word, i en català i castellà.S’han de declarar els ingressos que percebin:

-L’infant/jove per qui es sol·licita la prestació.

-Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.

-Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.

-Germans/es de l’infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.

 

Les situacions personals i familiars que es valoraran seran aquelles que es compleixin en el moment de la sol·licitud.

RESOLUCIÓ:

Un cop baremades les sol·licituds, les persones sol·licitants rebran via SMS al mòbil facilitat, una comunicació del tram de prestació al que tenen dret.

Les persones interessades hauran de fer ús de la prestació atorgada, formalitzant la inscripció a l’activitat escollida: Cal presentar-se a l’entitat organitzadora de l’activitat, amb el SMS que comunica el tram de prestació al que es té dret.

La no formalització de la inscripció suposarà la renúncia explícita a la prestació.

Un cop formalitzades les inscripcions, les entitats organitzadores hauran de presentar una relació de les persones beneficiàries inscrites a les seves activitats, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i en el tràmit que s’habilitarà per a aquesta gestió. (Aquest document estarà disponible a partir del tancament del període de sol·licitud de prestacions).

 1. La data màxima per a entregar la justificació d’inscripcions de persones beneficiàries de prestacions per a activitats extraescolars pel curs 2022-23 serà el 30/04/2023.
 2. La data màxima per a entregar la justificació d’inscripcions de persones beneficiàries de prestacions per a activitats estiu 2023 serà el 30/06/2003.

Un cop justificades les inscripcions, per part de les entitats organitzadores, es procedirà a la notificació, via SMS, a les persones interessades, de la resolució definitiva de l’import de prestació atorgat. La resolució definitiva també es publicarà en un anunci a la Seu Electrònica.

L’Ajuntament procedirà al pagament de les prestacions concedides i justificades. El pagament de les prestacions s’efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció de l’infant o jove a l’activitat. 

OBSERVACIONS:

L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat. 

Com sempre si necessiteu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: prestacionssocials@terrassa.cat

Tel: 93.736.66.95, de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

Salutacions.Oficina de Prestacions Socials

Àrea de Drets Socials

prestacionssocials@terrassa.cat

Crta.Montcada, 596

Tel. 937 36 66 95

www.terrassa.cat

Festa de Carnestoltes 17/02/2023

Ja està aquí el Carnestoltes i al Sala i Badrinas ho volem celebrar!

Deixeu volar la imaginació i comenceu a pensar en les disfresses, en ballar i en passar-ho be.

Farem un concurs de mascares i un concurs de disfresses.

L’assistència és lliure però demanem que us inscriviu per fer-nos una idea del nombre de persones que podrien venir i fer la compra del berenar i organitzar el concurs.


Divendres 17/02/2023 a partir de les 16:30 al pati de l’escola.

Data límit inscripcions 08/02/2023.

Berenar cortesia de l’AFA per a les famílies associades de l’escola. S’enviarà un ticket per email. Si no esteu associades té un cost d’1€ per persona.

Recordeu portar el vostre got tot i que també podreu comprar el de l’AFA per 1€.

Reduïm, Reciclem, Reutilitzem.

Comissió de festes

Acta Assemblea 08/11/2022

Benvolgudes famílies,

Seguim posant-nos al dia amb les actes de les darreres reunions que hem tingut.

El dia 8 de novembre de 2022 va tenir lloc la primera Assemblea Ordinària de Socis del curs 2022-23.

L’Assemblea és molt important per què és el lloc on podem parlar, opinar, debatre i votar, per això sempre demanem la màxima assistència, ja que entre tots prenem decissions cabdals sobre el dia a dia de l’AFA i de l’educació que reben els nostres fills i filles.

En aquesta assemblea es va parlar del següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de l’AFA (s’explicarà què és l’AFA, què fem i com ho fem, ho explicarà cada comissió)

2. Balanç 21-22 i Pressupost 22-23

3. Elecció càrrec secretaria

4. Estat futur edifici

5. Precs i preguntes

Es van prendre els següents acords:

 • S’aprova el balanç 21-22 i el pressupost 22-23
 • S’acorda que aquest curs no sortim a la rúa per falta de voluntaris per organitzar la comparsa (preparar la disfressa, fer la carrosa i la coreografia).
 • S’acorda fer una nova crida entre les famílies de cara a la rúa del 2024 i explicar millor en què consisteix la feina que fa la comissió de carnestoltes. I es fa extensiu a la resta de comissions.
 • Donat que no es presenta ningú al càrrec de Secretaria s’informa a l’Assemblea que legalment és obligatori tenir una persona ocupant el càrrec de secretaria per poder continuar amb l’activitat de l’AFA ja que així ho marquen els estatuts. In extremis es presenta al càrrec de secretari l’Enric Martínez, es sotmet a votació a mà alçada entre els assistents a l’Assemble, quedant elegit, per majoria abosluta, com a nou Secretari de l’AFA el Sr. Enric Martínez.

En aquest enllaç podeu llegir l’acta completa.

També podeu consultar la presentació que vam fer de l’AFA.

Junta de l’AFA

01 de febrer del 2023

Assemblea inici curs 2022-23

Us convoquem a tots a la primera reunió de l’AFA d’aquest curs. Les famílies que sou noves a l’escola podreu conéixer la nostra activitat i a totes us presentarem els reptes que ens plantegem pel curs 2022-23.

Us esperem el dimarts 8 de novembre a les 18:30 al menjador de l’escola, als mòduls.

El passat mes de gener la secretària de l’AFA va presentar la seva renúncia i temporalment ha exercit aquestes funcions l’Elisabeth Notivoli, que també és la vicepresidenta de l’AFA. Si més no, és necessari que el càrrec de secretaria quedi omplert pel bon funcionament de la junta, perque així ho marquen els estatuts de constitució de l’associació i legalment és obligatori. Per aquest motiu, demanem una persona voluntària que vulgui exercir de secretària de l’AFA, del contrari l’activitat de l’AFA es pot veure suspesa. Si es presenta més d’una persona hi haurà eleccions el mateix dia de l’Assemblea, si només es presenta una persona es presentarà i ratificarà el càrrec a la mateixa Assemblea. Podeu escriure’ns un correu a ampasalaibadrinas@gmail.com abans del 4 de novembre. És un tema de màxima importància del que depèn la continuitat de l’AFA.

L’ordre del dia és el següent:

Ordre del dia:

1 Presentació AFA (s’explicarà què és l’AFA, què fem i com ho fem, ho explicarà cada comissió)

2 Balanç 21-22 i Pressupost 22-23

3 Elecció càrrec secretaria

4 Estat futur edifici

5 Precs i Preguntes

També es parlarà del concert de Nadal que organitza l’escola.

Hi ha servei de canguratge subvencionat per l’AFA i gestionat per Unió Lleure. Cal inscripció fins el dia 04 de novembre omplint el formulari de sol·licitud del servei.

Cost soci 2€ i 1€ a partir del segon fill/a

Cost no soci 5€ per infant

*Heu de portar l’import exacte el mateix dia

Si al final no necessiteu el servei us demanem que, si us plau, ens escriviu un correu a ampasalaibadrinas@gmail.com, per cancelar·lo, ja que és un servei que paguem totes i potser hi ha llista d’espera.

Insistim en què la vostra assistència és molt important: l’AFA som totes les famílies del Sala i Badrinas i quants més assistents a les assemblees, més representatives seran les decisions que es prenguin.

24 d’octubre del 2022

Junta de l’AFA