INFORMACIÓ PROCEDIMENT SOL·LICITUD AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-23

Per a la vostra informació, a partir del dia 25 d’abril comença el procediment de Sol·licitud d’Ajuts de Menjador Escolar del Curs 2022-23.

Descarregar el document informatiu

SOL·LICITUD D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-23
del 26 d’abril al 13 de maig
A partir del dia 25 d’abril enviarem a totes les famílies, que durant el
curs escolar 2021-22 han presentat sol·licitud d’Ajut de Menjador, un
SMS amb un enllaç on podran visualitzar l’Esborrany de l’ajut de
menjador.


Si les dades que consten a l’esborrany son correctes, només hauran
de clicar SIGNAR a la pantalla del mòbil per VALIDAR
L’ESBORRANY. I per finalitzar el tràmit els demanarà que facin una
foto al seu DNI/NIE o Passaport i tramitin la validació. A partir del
moment que rebin l’SMS ja podran validar l’esborrany.


Si les dades no son del tot correctes i cal comunicar alguna variació
(noms erronis, adreces, nens sol·licitants de l’ajut, escola, etc…): al
mateix esborrany hi trobaran un enllaç de la Seu Electrònica, que els
portarà de forma ràpida i senzilla al tràmit de MODIFICACIÓ DE
L’ESBORRANY .
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7946


Si necessiten suport i orientació per la tramitació de la sol·licitud de
l’Ajut de Menjador Escolar, podran sol·licitar CITA PRÈVIA als Punts
d’Orientació Social.


Les famílies que volen presentar una SOL·LICITUD NOVA ho podran
fer per dues vies :
a. SEU ELECTRÒNICA :
Seu electrònica : Tràmit de sol·licitud nova per Ajut de Menjador.
Al formulari cal introduir les dades de la unitat familiar i dels
menors pels quals es sol·licita l’ajut. I hi ha l’espai per penjar-hi
la documentació addicional, si s’escau.
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3501
b. CITA PRÈVIA
Si necessiten suport i orientació per la tramitació de la sol·licitud
de l’Ajut de Menjador Escolar, podran sol·licitar CITA PRÈVIA
als Punts d’Orientació Social.
Àrea Drets Socials
Serveis Socials

CITA PRÈVIA
Poden sol·licitar cita prèvia del 26 d’abril al 13 de maig de 2022

Servei SocialsAjuntament de Terrassa
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones

Crtra. Montcada, 596Tel.93 739 70 00

Tel. 93.731.59.82
bequesmenjador@terrassa.catwww.terrassa.cat