Ajuts per a casals d’estiu 2022

Us informem que s’ha aprovat la Convocatòria de prestacions econòmiques per a activitats d’estiu 2022.

Enguany la convocatòria s’ha avançat, amb l’objectiu que les famílies rebin la resolució abans dels períodes d’inscripció de cada entitat, i puguin planificar millor les activitats de les vacances escolars.

OBJECTE, MODALITATS I QUANTIES MÀXIMES:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de prestacions econòmiques a infants i joves, per a facilitar la seva assistència a activitats d’estiu 2022, en les següents modalitats:

a) Inscripció de l’activitat d’estiu.
L’import màxim de la prestació destinada a la despesa d’inscripció a l’activitat d’estiu serà de 275 euros/per activitat   

b) Servei de menjador de l’activitat on s’hagi inscrit l’infant o adolescent beneficiari.
L’import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l’activitat, serà de 6 euros per dia.

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove.
Cada sol·licitud permetrà sol·licitar prestació per a tres activitats, que s’aprovaran segons disponibilitat pressupostària.
 

PERSONES BENEFICIÀRIES:
Podran ser persones beneficiàries de les prestacions econòmiques per a les activitats d’estiu  2022, els infants, adolescents i joves fins a 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa.

Excepcionalment, per persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys. 

QUI HO POT SOL·LICITAR?:

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El període de presentació de sol·licituds serà del 28 de febrer al 18 de març de 2022, ambdós inclosos.
 

COM ES POT TRAMITAR?

La sol·licitud i la documentació imprescindible s’haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8010

 
Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social.
https://www.terrassa.cat/punts-orientacio-social

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE CAL PRESENTAR, EN TOTS ELS CASOS:
A la Seu Electrònica es disposarà dels 2 formularis.

1. Declaració responsable, signada per la persona sol·licitant de la prestació i amb el consentiment de la declaració de dades de tota la unitat familiar.
En aquest imprès, s’han de declarar els ingressos que percebin:
-L’infant/jove per qui es sol·licita la prestació.
-Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.
-Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.
-Germans/es de l’infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.

2. Full d’Autorització de pagament de la prestació + Pressupost de l’activitat, correctament emplenat, signat i segellat per l’entitat/empresa organitzadora.
També signat per la persona sol·licitant.


RECORDEU: Si no s’adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà donar tràmit a la sol·licitud.


RESOLUCIÓ:

Un cop resoltes les sol·licituds presentades, la seva resolució es notificarà electrònicament a la persona sol·licitant, mitjançant l’enviament d’un SMS al mòbil facilitat.

OBSERVACIÓ:

L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.

El pagament de les prestacions s’efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats.

 
Us adjuntem els documents necessaris per presentar la sol·licitud per si considereu fer-los arribar a famílies dels vostres serveis:

Aquest tràmit és una sol·licitud de prestació econòmica per finançar l’activitat. ‘ajut econòmic. En cap cas, comporta la reserva de plaça de l’activitat. La inscripció a l’activitat, l’ha de formalitzar la família a l’entitat organitzadora.

Moltes gràcies i restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
Per dubtes i/o consultes, contacteu amb nosaltres a través de la bústia: prestacionssocials@terrassa.cat

Oficina de Prestacions Socials

Ajuntament de TerrassaÀrea de Drets SocialsServeis Socials

Crta.Montcada, 596

Tel. 937 36 66 95 

prestacionssocials@terrassa.cat