Convocatòria de prestacions per extraescolars 22/23 i estiu 2023: S’obre convocatòria

Sol·licituds de prestacions per a activitats extraescolars pel curs 2022-2023 i per a activitats d’estiu 2023:

El període de presentació de sol·licituds serà del 07/02/2023 al 06/03/2023, ambdós inclosos.

En aquest correu, us avancem els aspectes més importants de la nova convocatòria.

OBJECTE, MODALITATS I QUANTIA:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques a infants i joves, per a contribuir al finançament de les despeses d’activitats extraescolars pel curs 2022-2023 i d’activitats d’estiu 2023, en les següents modalitats:

Activitats extraescolars pel curs 2022-23:

Activitats d’estiu 2023:

a) Inscripció de l’activitat d’estiu

b) Servei de menjador de l’activitat on s’hagi inscrit l’infant o jove beneficiari

L’import màxim de la prestació destinada a la despesa d’inscripció a l’activitat d’estiu serà de 57 euros/per setmana(*).

*Import màxim pendent de l’acord que s’adopti, en virtut del “Conveni marc de col·laboració per a l’organització i desenvolupament dels casals d’estiu”.

L’import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l’activitat serà de 6,5 euros per dia.

En el cas de custòdia compartida, si la prestació econòmica, només la sol·licita un sol progenitor/a, la prestació serà el 50% de l’import que correspongui.  

QUI HO POT SOL·LICITAR?:

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves, fins als 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys.  P

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

La sol·licitud i la documentació acreditativa s’haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa: https://ariadnaseu.terrassa.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO_TST&DETALLE=6269000054045301807129&lang=ca

Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar d’idCAT Mòbil, Certificat digital o Cl@ve.

Sempre caldrà identificar digitalment a la persona sol·licitant: mare, pare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’infant o jove.

Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social: https://www.terrassa.cat/punts-orientacio-social

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.

En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s’ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades d’ambdues persones.  

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El període de presentació de sol·licituds serà del 07/02/2023 al 06/03/2023, ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE CAL PRESENTAR, EN TOTS ELS CASOS:

Declaració responsable d’ingressos de cada membre computable de la unitat familiar de convivència i de les despeses deduïbles. (La manca d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació, i suposarà la denegació de la sol·licitud).

RECORDEU: Si no s’adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà realitzar el tràmit de la sol·licitud.

A la Seu Electrònica, estarà disponible l’imprès en versió PDF i Word, i en català i castellà.S’han de declarar els ingressos que percebin:

-L’infant/jove per qui es sol·licita la prestació.

-Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.

-Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.

-Germans/es de l’infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.

 

Les situacions personals i familiars que es valoraran seran aquelles que es compleixin en el moment de la sol·licitud.

RESOLUCIÓ:

Un cop baremades les sol·licituds, les persones sol·licitants rebran via SMS al mòbil facilitat, una comunicació del tram de prestació al que tenen dret.

Les persones interessades hauran de fer ús de la prestació atorgada, formalitzant la inscripció a l’activitat escollida: Cal presentar-se a l’entitat organitzadora de l’activitat, amb el SMS que comunica el tram de prestació al que es té dret.

La no formalització de la inscripció suposarà la renúncia explícita a la prestació.

Un cop formalitzades les inscripcions, les entitats organitzadores hauran de presentar una relació de les persones beneficiàries inscrites a les seves activitats, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i en el tràmit que s’habilitarà per a aquesta gestió. (Aquest document estarà disponible a partir del tancament del període de sol·licitud de prestacions).

  1. La data màxima per a entregar la justificació d’inscripcions de persones beneficiàries de prestacions per a activitats extraescolars pel curs 2022-23 serà el 30/04/2023.
  2. La data màxima per a entregar la justificació d’inscripcions de persones beneficiàries de prestacions per a activitats estiu 2023 serà el 30/06/2003.

Un cop justificades les inscripcions, per part de les entitats organitzadores, es procedirà a la notificació, via SMS, a les persones interessades, de la resolució definitiva de l’import de prestació atorgat. La resolució definitiva també es publicarà en un anunci a la Seu Electrònica.

L’Ajuntament procedirà al pagament de les prestacions concedides i justificades. El pagament de les prestacions s’efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció de l’infant o jove a l’activitat. 

OBSERVACIONS:

L’atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat. 

Com sempre si necessiteu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: prestacionssocials@terrassa.cat

Tel: 93.736.66.95, de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

Salutacions.Oficina de Prestacions Socials

Àrea de Drets Socials

prestacionssocials@terrassa.cat

Crta.Montcada, 596

Tel. 937 36 66 95

www.terrassa.cat

Festa de Carnestoltes 17/02/2023

Ja està aquí el Carnestoltes i al Sala i Badrinas ho volem celebrar!

Deixeu volar la imaginació i comenceu a pensar en les disfresses, en ballar i en passar-ho be.

Farem un concurs de mascares i un concurs de disfresses.

L’assistència és lliure però demanem que us inscriviu per fer-nos una idea del nombre de persones que podrien venir i fer la compra del berenar i organitzar el concurs.


Divendres 17/02/2023 a partir de les 16:30 al pati de l’escola.

Data límit inscripcions 08/02/2023.

Berenar cortesia de l’AFA per a les famílies associades de l’escola. S’enviarà un ticket per email. Si no esteu associades té un cost d’1€ per persona.

Recordeu portar el vostre got tot i que també podreu comprar el de l’AFA per 1€.

Reduïm, Reciclem, Reutilitzem.

Comissió de festes

Acta Assemblea 08/11/2022

Benvolgudes famílies,

Seguim posant-nos al dia amb les actes de les darreres reunions que hem tingut.

El dia 8 de novembre de 2022 va tenir lloc la primera Assemblea Ordinària de Socis del curs 2022-23.

L’Assemblea és molt important per què és el lloc on podem parlar, opinar, debatre i votar, per això sempre demanem la màxima assistència, ja que entre tots prenem decissions cabdals sobre el dia a dia de l’AFA i de l’educació que reben els nostres fills i filles.

En aquesta assemblea es va parlar del següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de l’AFA (s’explicarà què és l’AFA, què fem i com ho fem, ho explicarà cada comissió)

2. Balanç 21-22 i Pressupost 22-23

3. Elecció càrrec secretaria

4. Estat futur edifici

5. Precs i preguntes

Es van prendre els següents acords:

  • S’aprova el balanç 21-22 i el pressupost 22-23
  • S’acorda que aquest curs no sortim a la rúa per falta de voluntaris per organitzar la comparsa (preparar la disfressa, fer la carrosa i la coreografia).
  • S’acorda fer una nova crida entre les famílies de cara a la rúa del 2024 i explicar millor en què consisteix la feina que fa la comissió de carnestoltes. I es fa extensiu a la resta de comissions.
  • Donat que no es presenta ningú al càrrec de Secretaria s’informa a l’Assemblea que legalment és obligatori tenir una persona ocupant el càrrec de secretaria per poder continuar amb l’activitat de l’AFA ja que així ho marquen els estatuts. In extremis es presenta al càrrec de secretari l’Enric Martínez, es sotmet a votació a mà alçada entre els assistents a l’Assemble, quedant elegit, per majoria abosluta, com a nou Secretari de l’AFA el Sr. Enric Martínez.

En aquest enllaç podeu llegir l’acta completa.

També podeu consultar la presentació que vam fer de l’AFA.

Junta de l’AFA

01 de febrer del 2023

Nou retard en la construcció de l’edifici, reunió 16/12/2022

Els retards administratius aboquen l’Institut Escola Sala i Badrinas a esperar 5 anys més pel nou edifici

El passat dia 16 de desembre de 2022 es va dur a terme una reunió de seguiment de les obres del Institut Escola Sala i Badrinas convocada pels Serveis Territorials d’ Educació del Vallès Occidental (STVOC). Els retard en els tràmits que comporta la burocràcia europea, els temps que requereixen les licitacions pendents i una obra que es preveu complicada castiguen a l’Institut Escola Sala i Badrinas a no tenir edifici fins al curs 2027-2028, tres anys més tard del que s’havia planificat inicialment. Recordem que és un centre que porta en mòduls prefabricats des de la seva creació, l’any 2011, i que aquest retard faria que l’escola passés un total de 16 anys en un espai provisional dins del Parc de Vallparadís en la fase de primària i ocupant l’edifici de l’escola Auró en la fase de secundària.

A la reunió hi van assistir en Francesc García, cap de secció d’obres de STVOC, l’Ester Rivera, directora adjunta de STVOC, la Gemma Pérez, inspectora de STVOC, la Teresa Ciurana, regidora de l’Ajuntament de Terrassa, l’Olga Martí, directora de l’Institut Escola Sala i Badrinas, en Toni Perales, pare de l’escola i membre de la comissió edifici de l’ AFA Sala i Badrinas i l’Enric Martínez, pare de l’escola i secretari de l’AFA Sala i Badrinas.

Davant d’aquestes males noticies, la directora de l’IE Sala i Badrinas va exigir que es vinguessin a revisar el mòduls prefabricats constantment mentre durés tot aquest retràs. “Volem que des de l’SVOC es faci com a mínim un seguiment exhaustiu de les condicions actuals de les infraestructures, i que sigui per iniciativa pròpia, sense necessitat d’estar-hi al darrera constantment”, va deixar dit l’Olga Martí.

La regidora de l’Ajuntament va expressar el seu malestar amb les noves dates aportades, “ Cada vegada que hi ha una reunió se seguiment és per endarrerir les dates de construcció de l’edifici. L’Ajuntament de Terrassa ha invertit molt temps i diners per tal de que l’Institut Escola sigui possible, estem molt desencantats amb aquestes darreres notícies”, va expressar Ciurana.

Els membres d’infraestructures de SVOC van justificar els endarreriments al·legant complicacions dels tràmits pel fet de ser una obra que ha de passar per Europa. Tot i així, van assegurar que estan treballant per tal de poder escurçar els diferents terminis. La STVOC finalment es va comprometre a realitzar una visita a l’escola en breu i a realitzar un parell de reunions de seguiment de les obres a l’any, la propera a principis de maig, on s’actualitzaran els terminis.

Dues licitacions, un projecte i una obra difícil

Des de STVOC es van comunicar els diferents terminis previstos per la construcció de l’edifici. En resum, es va explicar que per la primera quinzena de gener començaria la licitació, que podia trigar uns 9 mesos, després de la primera licitació s’hauria de realitzar el projecte, que podria trigar uns 12 mesos, amb el projecte fet, estaríem ja a l’octubre de 2024 i en aquest punt es realitzaria la licitació del projecte, que podria durar entre 6 i 9 mesos. Un cop passat aquest temps estaríem a maig o juliol de 2025, moment de contractar l’obra, que estimen que duraria entre 18-20 mesos (seria més tirant als 20 mesos, ja que es tracta d’una obra en la qual el solar no és fàcil d’abordar).

Amb aquestes dates marcades damunt del calendari, els representants de l’SVOC van informar a tots els assistents que l’edifici estaria llest cap al febrer o abril de 2027,  per tant, a punt per començar amb normalitat el curs 2027-2028.

Millores a l’Auró

A part de la construcció de la nova escola, la reunió també va servir per comentar les millores a realitzar a l’edifici del Auró. El primer episodi d’obres que s’havien de realitzar aquest hivern han tingut un endarreriment i no es podrà realitzar tot el que estava previst. Al juny del 2023 es preveu començar les obres de nou, com per exemple renovar l’ascensor i disposar d’un nou mòdul per l’aula de tecnologia al patí.

L’AFA es mostra decebuda i indignada davant d’aquest nou retard i molt escèptica amb la nova data

L’AFA es mostra decebuda per que ja seran 4, com a mínim, les promocions (240 joves) que no hauran trepitjat l’edifici que els van prometre per allà el 2011 quan va començar a funcionar l’escola, i 8 promocions (400 infants) que hauran fet tota la seva escolarització en barracons.

Indignada per que a cada reunió que s’ha mantingut no s’han complert els terminis i s’ha anat endarrerint la construcció del nou edifici pel Sala i Badrinas.

I molt escèptica amb el compliment del nou termini informat pel SVOC.

Davant d’aquest nou retard, l’AFA no descarta mobilitzacions per exigir al Departament d’Educació que compleixi amb el compromís d’escurçar els terminis al màxim. L’AFA també demana a l’Ajuntament que segueixi amb el compromís d’exigir a la Generalitat que es liciti i es construeixi el nou edifici del Sala i Badrinas sense més demores i que, per fi, després de tants anys sigui una realitat. La urbanització del terreny està enllestida, tal i com va dir l’Ajuntament, ara només falta que la Generalitat compleixi la seva part i que es construeixi ja d’una vegada el nou edifici.

L’AFA esperem que a la propera reunió no es comuniqui un nou retard que aboqui al Sala i Badrinas a estar indefinidament en mòduls i en un edifici separat que dificulta la consolidació del projecte d’institut escola. Però gràcies als esforços i dedicació de tot l’equip docent i PAS, que fan el possible per seguir desenvolupant un projecte educatiu de qualitat, les famílies segueixen confiant en el Sala i Badrinas.

Mentrestant, seguirem exigint que els nostres fills i filles tinguin garantides les millors condicions que els permetin tenir una educació pública d’excel·lència. I seguirem lluitant per que les noves generacions i la ciutat  tinguin aquest equipament tant necessari. No ens rendirem.

Junta de l’AFA i comissió seguiment construcció nou edifici

12/01/2023

FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI

Bones Festes

Estimades famílies,

El temps passa volant, oi? Mires enrere i penses: caram! Si fa 2 dies començava el curs, i ves per on ja s’ha acabat un altre trimestre.

Els mòduls i passadissos s’han omplert de nou de plors i de rialles, de somriures i abraçades, de relacions humanes. D’entrades i sortides, d’anades i tornades. De voluntaris i voluntàries des d’infantil a secundària. On les famílies hem pogut tornar a entrar l’últim divendres de cada mes a veure el que fan els nostres fills i filles a infantil i primària. Però si una cosa ha tornat és una
de les tradicions més boniques del Sala i Badrinas.

Sabem que és Nadal al cole, a l’insti, per que es palpa a l’ambient el nerviosisme, l’emoció, la complicitat, la innocència, la il·lusió i la màgia.

Què hi ha més únic i especial pel Sala i Badrinas, i que fa que el Nadal sigui més Nadal, que el nostre estimat concert de Nadal. Moltes famílies vam tornar a gaudir del concert, per a moltes altres era la primera vegada. Va ser un concert meravellós, espectacular en el que la canalla i els mestres heu brillat.

Gràcies als nostres petits grans artistes que han treballat de valent i que ens han fet gaudir d’un matí màgic, on hem viscut i disfrutat del millor programa de radio en directe de la història, hem rigut i ens hem emocionat.

Gràcies als Mestres per la vostra actuació estel·lar, gràcies pel vostre esforç i dedicació, per regalar-nos aquest record que perdurarà per sempre als nostres cors.

Tot i que ens preguntem: com us superareu el curs vinent? si cada curs sembla que sigui immillorable? Estem segures que ens tornareu a sorprendre.
Felicitats a tot el claustre i a tot l’alumnat.

També dedicar unes paraules d’agraïment a totes les persones que dediquen part del seu temps a fer gran la nostra AFA, sense vosaltres moltes de les coses que hem tornat a fer no les podríem fer. Gràcies a vosaltres seguim tenint cura de que l’educació que reben els nostres fills i filles sigui la millor, la que es mereixen. Per descomptat seguirem treballant en intentar millorar tot el que faci falta.

Ara que arriba aquesta època de l’any en la que els carrers s’omplen de llums i d’alegria, tinguem un pensament pels que no hi són, pels que estan sols, pels que estan malalts, per qui ens necessita. Cuidem-nos i cuideu-vos.

L’AFA del Sala i Badrinas us desitgem que passeu un Bon Nadal i un Pròsper Any Nou