Menjador

 

Aquí trobareu contactes, enllaços i documents que poden ser del vostre interès al llarg del curs.

MENJADOR 2022-2023

Renovació d’alumnes

Noves inscripcions

INFORMACIÓ NOVA INSCRIPCIÓ AL MENJADOR CURS 2022-23
Instruccions per a fer l’alta d’un usuari que no té germans al centre i/o és la primera vegada que fa ús del servei de menjador (en cas de tenir germans que han fet ús durant el curs 21/22, rebrà correu amb instruccions): 
1-Accedir a la web: iara.serhsfoodeduca.com
2-Anar a sol·licitud d’alta nova (per usuaris no registrats durant el curs 2021-22 i sense germans que hagin fet ús durant el curs 2021-22)
3-Codi de centre: (un cop introduït rebrà un e-mail)

*WEB HABILITADA A PARTIR DEL DIA 10 D’AGOST 2022

1-Accedir a la web: iara.serhsfoodeduca.com
2-Anar a sol·licitud d’alta nova (per usuaris no registrats durant el curs 2021-22 i sense germans que
hagin fet ús durant el curs 2021-22)
3-Codi de centre: 50557 (un cop introduït rebrà un e-mail)
4-Seguir instruccions que ha rebut al correu indicat
5-Confirmi el seu registre per continuar l’alta
6-Omplir totes les dades de la pantalla sol·licitud d’alta:
– Imprescindible marcar “sol·licitar servei menjador
– Forma de pagament :

Domiciliació bancària (cobrament del 6 al 9 de cada mes)

Carta de pago* amb codi de barres (pagament abans del 9 de cada mes)
*Recordem que els cobraments s’efectuen per avançat.

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ AL MENJADOR, TANT USUARIS FIXES COM ESPORÀDICS)

En cas de dubte pot contactar amb:
A partir del 22/8: Oficina SERHS TERRASSA –Telf. 93 854 48 02– e-mail: oficina.terrassa@grupserhs.com

RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR SERHS CURS 2022-23

Referent a la inscripció del menjador per el curs 2022/23, us informem que en els casos
d’usuaris que hagin fet ús durant el curs 2021-2022, s’ha de procedir a tramitar la
RENOVACIÓ del servei mitjançant l’àrea privada de la nostra web (EN CAP CAS S’HA DE FER
ALTA NOVA):
iara.serhsfoodeduca.com dins l’apartat ACCEDIR/Mares i pares d’alumnes
Per accedir haureu d’introduir l’usuari (DNI) i la contrasenya.
Hi ha dues opcions:
1. RENOVAR alumne: aquesta opció és la que s’ha de seleccionar quan s’ha fet ús del
servei durant el curs 2021 – 2022.
2. ALTA alumne nou: s’ha de donar d’alta des d’aquesta opció a tots els usuaris que facin
ús per primera vegada i que tinguin germans que hagin fet ús del servei durant el
curs 2021-2022 ó anteriors.
ACCEDIR ZONA FAMÍLIA: accés a les dades dels usuaris registrats (usuaris que han fet ús
durant el curs escolar 2021-2022) i accés a la informació sobre menús, rebuts,
correspondència, assistències….

És important que els correus i els telèfons de contacte estiguin verificats, ja que serà
la principal via de contacte entre les famílies i Serhs.

En cas de dubte podeu contactar amb nosaltres:
Telèfon: 93 854 48 02 / E-mail: oficina.terrassa@grupserhs.com
Oficina Serhs Terrassa: c/Aurora, 5 – 08221 Terrassa (Horari 9h a 13h i 15h a 17h)

*OFICINA OBERTA DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE JUNY

IMPORTANT:
*WEB HABILITADA A PARTIR DEL DIA 10 D’AGOST 2022
(abans no es podrà fer inscripció/renovació)

ÉS IMPRESCINDIBLE DONAR-SE D’ALTA ó RENOVAR PER PODER FER ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR

REBUTS I PAGAMENTS MENJADOR 2022-2022

FORMES DE PAGAMENT REBUTS DEL MENJADOR
*CARTA DE PAGAMENT AMB CODI DE BARRES *PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA *APP SERHS FOOD EDUCA (GRATUÏTA)
COMPRA DE TIQUETS ESPORÀDICS: APP SERHS FOOD EDUCA I OFICINA (dilluns a divendres de 9 a 13h)
PAGAMENT DE REBUTS: El sistema de pago de la quota mensual del servei de menjador és el següent:

  • Pagament per CARTA DE PAGAMENT AMB CODI DE BARRES: s’haurà realitzar el pagament del 6 al 9 de cada mes als bancs indicats a la carta (caixers automàtics de BBVA/CaixaBanc-LaCaixa) o amb l’APP, SEMPRE PAGAMENT PER AVANÇAT. En cas de fer el pagament després del dia 09 de cada mes, s’incrementarà en 5€ el total del rebut per pagament fora de plaç.
  • Pagament per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Els rebuts es giren al banc (al compte indicat per la família a la INSCRIPCIÓ DE MENJADOR), SEMPRE PER AVANÇAT, entre els dies 6 i 9 de cada mes a partir d’Octubre.

El rebut del mes de SETEMBRE es cobrarà del 26 al 30 de setembre.
Es cas de devolució del rebut bancari del mes en curs, es procedirà segons el protocol d’empresa, en el que es comunicarà la devolució del rebut i s’indicaran les instruccions per tal de solucionar-ho dins del mes en curs. En els casos en que no es compleixi el termini, el servei de menjador quedarà suspès a partir de la data que s’informarà mitjançant carta a l’usuari/ària.

La devolució d’un rebut genera una extra de 5 euros per rebut retornat que es sumaran al deute, en el cas de dos rebuts retornats automàticament queda exclòs de la DOMICILIACIÓ passant a CARTA DE PAGAMENT.

TIPOLOGIA D’USUARI:

  • USUARI FIX: es considera usuari fix aquell que fa ús del menjador de 1 dia a 5 dies a la setmana, sempre els mateixos i especificant a la inscripció els dies d’ús. (Exemple: de dilluns a divendres. Exemple: dilluns. Exemple: Dimarts i dijous).
  • USUARI ESPORÀDIC: es considera usuari esporàdic aquell que fa ús dies esporàdics sense especificar.
    *Els usuaris que fan servir un patró d’ús variable es consideraran usuaris esporàdics.

SISTEMA D’AVÍS DE FALTES D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADES:
El procediment a seguir és el següent:
Si el/la seu fill/a ha de faltar al menjador, s’ha d’avisar abans de les 10h del mateix dia. L’avís es pot fer per la APP Serhs Food ó a la Coordinadora del menjador.
L’abonament de la FALTA AVISADA s’efectuarà en el rebut del mes següent.
Import retorn falta avisada: 2,43€ pendent de confirmar
Els descomptes de les excursions/colònies, es descompten del rebut del mes següent.

MODIFICACIONS (ALTES, BAIXES, ..):
S’han de comunicar les altes/baixes/modificacions mitjançant un document que es facilitarà al servei de menjador, signat pel pare/mare/tutor. S’ha de deixar a la Coordinadora del servei de menjador (avisant 15 dies abans del canvi).

CANVIS DE CONDICIONS PAGAMENT:
En cas de voler fer algun canvi de forma de pagament o de compte bancària s’haurà de comunicar amb 15 dies antelació.
IMPORTANT:
PER FER ÚS DEL SERVEI DEL MENJADOR ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR FETA L’INSCRIPCIÓ DEL MENJADOR
(TANT USUARIS FIXES COM ESPORÀDICS)
NO PODRÀ FER ÚS DEL MENJADOR CAP USUARI AMB DEUTE PENDENT

*L’horari de les oficines per l’atenció presencial a les famílies és de:
08:30h a 14h i de 15h a 17:30h dimarts i dijous.
La venda de tiquets esporàdics a oficina serà de 9h a 13h.
Les oficines estan situades a: C/ Aurora,5 08221 Terrassa – Tel. OFICINA: 93 854 48 02

En aquest enllaç us podeu descarregar el document sobre el funcionament del servei de menjador

PREUS CURS 2022-23*

*Pendent confirmar (però es preveu una pujada que ja va aprovar el departament d’Educació)
Usuari fixe: 6,07€
Usuari esporàdic: 6,37€

COMPRA DE TIQUETS USUARIS ESPORÀDICS:

PRESENTACIO APP SEHRS

A través de l’aplicació que podeu descarregar des del vostre mòbil. Manual APP Sehrs enllaç ppsx.

O als caixers de Caixabank o BBVA, descarregueuvos les instruccions per treure el tiquet.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Per a qualsevol incidència relacionada amb el menjador, s’haurà de fer telèfon o per correu electrònic:

Menjador IE Sala i Badrinas 678678575; menjador.salabadrinas@grupserhs.com

Menjador Escola Auró: 678678969; menjador.presidentsalvans@grupserhs.com

 

En el cas de que s’hagi d’informar a les famílies de qualsevol incident o anomalia per part del nen o nena, la Coordinadora farà una trucada a la família.

Les famílies que ho necessitin, podran demanar un informe a la coordinadora via email.